Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD NAZWĄ

www.italshoe.pl

 

Definicje

Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.italshoe.pl;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego italshoe.pl; 

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ITALSHOE Joanna Lech a Klientem;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9.  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy pod nazwą italshoe.pl jest prowadzony przez ITALSHOE Joanna Lech, przy ul. Łąkowa 21, 14-100 Ostróda. Posiadającą NIP: 741-21-23-773, REGON: 281346172.

1.2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu italshoe.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4. Informacje o Towarze podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do dokonania wysyłki zamówionego Towaru.

2.2 W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest też do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.

2.3. Klient może dokonać rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, co skróci procedurę składania kolejnych Zamówień. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej.

2.4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych adresowych dla dostarczania produktów danych i kontaktowych.

2.5. Składając Zamówienie i/lub dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów oraz kosztu dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu i terminu dostawy,

3.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” i stanowi oświadczenie woli zawarcia z ITALSHOE Joanna Lech umowy sprzedaży.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną: ITALSHOE.PL – zamówienie nr […] i zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane potrzebne przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, jeżeli taką formę zapłaty Klient wybrał.

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Niektóre produkty można również odebrać osobiście z magazynu Sklepu Internetowego.

4.2. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie transakcji: paragon lub fakturę VAT.

4.3. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo paczkomatów INPOST. Koszty dostawy zależą od ciężaru i wielkości zamówionego Towaru oraz wybranej metody doręczenia. Są one każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3.1. Maksymalne gabaryty przesyłki, przeznaczonej do odbioru w paczkomatach firmy Inpost, są ograniczone. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy poprzez paczkomat Inpost, Klient zostanie poinformowany o innych warunkach dostawy.

4.3.2. Koszty dostawy większych ilości towaru lub produktów o niestandardowych wymiarach mogą podlegać dodatkowym opłatom. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o warunkach dostawy przed wysyłką Towaru.

4.4. Odbiór osobisty jest możliwy w: Ostródzie, ul. Turystyczna 15 (Hotel Radisson Blu Resort & Conference Center), po potwierdzeniu opcji odbioru osobistego, Klient otrzyma informację potwierdzającą termin dokonania odbioru zamówionego Towaru.

4.5. W przypadku Towaru określonego jako dostępny, termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania wpłaty lub wpłynięcia zamówienia z wybraną formą płatności: za pobraniem.

4.6. W przypadku Towaru określonego jako dostępny na zamówienie Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

4.7. W innych przypadkach, np. w razie czasowego braku Towaru Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Cena Towaru znajdującego się w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich, zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz obowiązuje w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów jego dostawy.

5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:

a) przelewem na rachunek bankowy ITALSHOE Joanna Lech w Alior Bank SA o numerze 63 2490 0005 0000 4510 1091 3650

b) płatnością w systemie elektronicznym. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez platformę przelewy24

 Karty płatnicze:
 -  Visa
 -  Visa Electron
 -  Mastercard
 -  MasterCard Electronic
-   Maestro”

 

c) gotówką przy dostawie przesyłki (pobranie)

d)gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w jednym z naszych sklepów ITALSHOE.

VI. Uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Klienta

6.1. Klient, będący Konsumentem, może zwrócić Towar kupiony w Sklepie Internetowym. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub pisemną w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

6.2. Po złożeniu oświadczenia umowa jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.4. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres: ITALSHOE Joanna Lech, ul. Turystyczna 15, 14-100 Ostróda.

6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po otrzymaniu oświadczenia. Sklep może się wstrzymać z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego Towaru.

6.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam.

6.7. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Sklepu Internetowego w trybie „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6.8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku:

a/ umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

b/ umowy, w której przedmiotem świadczeń jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c/ umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

e/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

f/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu typu blister lub podobnym, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom Towar bez wad i odpowiada za wady Towaru przez okres 2 lat od jego wydania.

7.2.  W przypadku nabycia wadliwego Towaru Klient może domagać się obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

7.3. Jeśli Klient zauważy wady fabryczne otrzymanego Towaru, uszkodzenia powstałe podczas dostawy, bądź stwierdzi niezgodność z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym może złożyć pisemną reklamację pod adresem:biuro@italshoe.pl. Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze reklamacyjnej.

7.4. ITALSHOE Joanna Lech zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby procedura reklamacyjna uległa przedłużeniu, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ITALSHOE Joanna Lech zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, wymieni Towar na pełnowartościowy lub, zgodnie z wolą Klienta, uzna umowę za niezawartą.

7.6. W razie braku możliwości dokonania naprawy, a pełnowartościowy Towar nie będzie już dostępny w magazynie ITALSHOE Joanna Lech lub w przypadku uznania umowy za niezwartą nastąpi zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej przez Klienta na podstawie paragonu lub faktury VAT wraz z kosztami wysyłki. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Klient ma prawo zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres:  ITALSHOE Joanna Lech, ul. Łąkowa 21, 14-100 Ostróda lub mailowo na adres: biuro@italshoe.pl  – w każdym przypadku podając swoje dane kontaktowe.

8.2. ITALSHOE Joanna Lech zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

IX.Dane osobowe w Sklepie internetowym

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

9.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 -W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub -pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 -W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

 9.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 9.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ITALSHOE Joanna Lech a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ITALSHOE Joanna Lech  a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ITALSHOE Joanna Lech.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl